Spring naar de inhoud

Het Privacybeleid en de Algemene voorwaarden van het Emmanuel Durlet-Fonds vzw, gevestigd te Antwerpen, geldig vanaf 1 mei 2019.

1.

Welkom

Wij zijn het Emmanuel Durlet-Fonds vzw gevestigd te Jan Van Rijswijcklaan 168A (B9) B-2020 Antwerpen (België) met ondernemingsnummer BE0416645781.

In dit Privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke informatie wij als ‘verwerking verantwoordelijke verzamelen’ en hoe wij deze gebruiken en delen om onze werking te verbeteren.  

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van onze Algemene Voorwaarden.

2.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij bewaren worden verzameld op de volgende manieren:

3.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die wij rechtstreeks van jou verzamelen kunnen je naam, e-mailadres, vaste en mobiele telefoonnummer, geboortedatum, adres, je aankopen, je krediet- of debetkaart of andere betalingsinformatie omvatten, evenals informatie die je ons geeft als je contact opneemt met ons, als je ons op sociale media volgt of vermeldt (bijvoorbeeld als je ons tagt in een bericht op Facebook/twitter of instagram)

Als je een mobiel apparaat gebruikt, online aankopen doet of onze website bezoekt, kunnen we je IP-adres verzamelen evenals andere identificatiegegevens van het apparaat, browsertype en -versie, tijdzone, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en andere informatie over het mobiele apparaat. Als wij een rechtsgrond hiervoor hebben, verzamelen wij je persoonsgegevens ook van derde partijen die ons aanvullende, publiek beschikbare informatie over jou verstrekken.

4.

Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

5.

Delen met derden

Indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen wij persoonsgegevens delen met werknemers en onze professionele partners. Onze partners zullen op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit commercialiseren naar derden toe. In het kader van een eventuele reorganisatie, faillissement of overdracht van activiteiten, kunnen gegevens die deel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten evenwel aan derden worden overgedragen.  

In beperkte gevallen kunnen wij ook verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wetgeving, zoals in het kader van fraudebestrijding of beveiligingsproblemen, of om onze rechten te beschermen.

6.

Bewaarperiode

De gegevens worden door ons verwerkt en bewaard gedurende een redelijke termijn die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, in functie van onze contractuele relatie, om aan wettelijke vereisten te voldoen, of in het kader van gebruikelijke retentiemechanismen die redelijkerwijs beperkt zijn in tijd (back-ups).

7.

Rechten

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren, hebben steeds het recht om:  

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, of  als je vragen hebt over welke gegevens wij van je bewaren en hoe we deze verwerken of over deze privacyverklaring, kan je ons contacteren per post of via . Bij ontvangst van je aanvraag zullen wij je identiteit moeten kunnen verifiëren! Er kunnen redenen zijn waarom je verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan zullen wij dit goed aan je uitleggen.

8.

Klachten

Als je opmerkingen of vragen hebt over ons privacy beleid, horen we dit graag.  

Als je een klacht wilt indienen over hoe we je gegevens gebruiken of over hoe we je vragen over privacybescherming beantwoorden, kan je deze zenden aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Voor België: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – . Voor Luxemburg : Avenue du Rock’n’Roll 1, L-4361 Esch-sur-Alzette – cnpd.public.lu

9.

Privacy

Het Emmanuel Durlet-Fonds vzw respecteert de privacy van haar leden/klanten en hun gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in een database, de toegang tot je gegevens is beschermd met een wachtwoord, dat niet met derden gedeeld wordt. De webmaster, Privacy Verantwoordelijke en secretaris hebben toegang tot je gegevens. Gegevens die via de website verkregen worden zullen eveneens discreet bewaard worden. Het Emmanuel Durlet-Fonds vzw verbindt zich ertoe de gegevens uit dit bestand niet te gebruiken in het kader van andere activiteiten dan het meedelen van recitals, nieuws van Durlet of de uitgave van nieuwe cd’s via een elektronische nieuwsbrief in een e-mail aan de abonnees zelf gericht. Betalende leden van het Emmanuel Durlet-Fonds vzw die niet over een e-mail beschikken krijgen deze mededelingen via de Belgische Post. Abonnees/leden zijn ten allen tijde gerechtigd het Emmanuel Durlet-Fonds vzw te verbieden nieuwsbrieven via e-mail en/of post toe te sturen.

Wij stellen dan ook alles in het werk om je privacy zo goed mogelijk te beschermen en hechten veel belang aan de naleving van:

    1. De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, “Wet Verwerking Persoonsgegevens”)
    2. De anti-spam bepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie
    3. De Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

10.

Recitals

Bij het reserveren via de website, via mail of telefonisch met de secretaris worden je naam, je e-mail, telefoonnummer, het aantal tickets en de datum van het recital genoteerd. Tijdens het reserveren van recitals heb je ook de optie om je aan te melden op onze nieuwsbrief.

Deze gegevens worden eenmalig geprint op een lijst die enkel fysiek aanwezig is op een recital. Wij gebruiken deze gegevens om de reserveringen te checken bij het onthaal van het recital en om je te kunnen bereiken bij één of ander noodgeval. Deze reservatiegegevens zijn tijdelijk toegankelijk voor de webmaster, Privacy Verantwoordelijke, de secretaris en occasioneel een onthaalverantwoordelijke.

Na afloop van het recital wordt de geprinte lijst persoonlijk vernietigd door de secretaris.

11.

Je gegevens wijzigen

Als je geen informatie meer wilt ontvangen van het Emmanuel Durlet-Fonds vzw over onze recitals, nieuwe cd’s,  of voor marketingdoeleinden, kan je je voorkeuren aanpassen of je hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen. Als je een profiel hebt op de Durlet shop kan je inloggen op je account en je afmelden of gewoon op de link voor afmelden klikken die je in onze e-mails vindt.

We willen ervoor zorgen dat alle informatie over onze leden correct en up-to-date is. Als de persoonsgegevens die we van je hebben niet correct zijn of als je ze wilt updaten (bijvoorbeeld als je een andere naam of adres hebt), neem dan contact met ons op zodat we de gegevens kunnen aanpassen. Leden met een account op de site kunnen zich ook aanmelden en hun gegevens zelf aanpassen.

12.

Veiligheid

Het Emmanuel Durlet-Fonds vzw neemt de privacy van je persoonsgegevens heel serieus. We hebben diverse strategieën, controles, beleidslijnen en maatregelen geïmplementeerd om je gegevens te beschermen en volgen deze maatregelen nauwlettend op. We beschermen je gegevens door gebruik van encryptietechnieken en we nemen andere beveiligingsmaatregelen zoals firewalls en wachtwoordbeveiliging. Dit betekent dat je gegevens beschermd zijn en uitsluitend toegankelijk zijn voor medewerkers die deze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Ook waarborgen we dat er strikte fysieke controles zijn in onze hoofdzetel die toegang tot je persoonsgegevens beperken zodat je gegevens veilig zijn. Op deze manier garanderen wij je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, vervalsing, verspreiding of onrechtmatige toegang.  

Het Emmanuel Durlet-Fonds vzw kan  niet aansprakelijk gesteld worden voor een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde. Je blijft daarnaast zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van je computer, IP-adres, login- en identificatiegegevens.

Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via het internet als gegarandeerd 100% veilig worden beschouwd. Hoewel we er altijd naar streven je persoonlijke gegevens te beschermen, kan het Emmanuel Durlet-Fonds vzw daarom de veiligheid van gegevens die je naar ons verzendt vanaf onze online producten of diensten niet garanderen. Je doet dit op eigen risico. Zodra we jouw gegevens ontvangen, stellen we alles in het werk om de veiligheid daarvan op onze systemen te garanderen.​

13.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het Emmanuel Durlet-Fonds vzw of rechthoudende derden.

14.

Belastingen op Durlet-aankopen

Het Emmanuel Durlet-Fonds vzw heeft een btw-vrijstellingsregeling. Al onze producten op de site zijn dan ook geprijsd zonder btw. Op al onze facturen zal je dan ook de vermelding: ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’ of ‘Vrijgesteld van btw’ zien staan.

Voor meer informatie zie: Artikel 56 bis en artikel 44 van het Belgisch Btw-Wetboek.

15.

Redbubble

Het Emmanuel Durlet-Fonds vzw geeft niet enkel jonge pianisten de opportuniteit voor recitals. Het Emmanuel Durlet-Fonds vzw verleent ook licenties aan onafhankelijke kunstenaars, die in het bezit zijn van een kunstenaarskaart, om het oeuvre van Emmanuel Durlet levendig te houden en er een zo ruim mogelijke bekendheid aan te geven. Dit wordt exclusief verkocht op Redbubble. De verkoopsvoorwaarden van Redbubble gelden voor deze producten. Het Emmanuel Durlet-Fonds vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor Durlet-aankopen/merchandise op externe sites.

16.

Contact

Er kan ten allen tijde contact opgenomen worden met het Emmanuel Durlet-Fonds vzw via onderstaande gegevens:

Emmanuel Durlet-Fonds v.z.w.
t.a.v. Andrea Durlet
Jan Van Rijswijcklaan 168A (B9)
B-2020 Antwerpen (België)

Ondernemingsnummer BE0416645781.
Tel: +32 (0)3 238 98 64

E-mailadres: (verkoop (CD’s, partituren.), website, nieuwsbrieven, digitaal ledenbestand)
of (fysiek ledenbestand)

Wijzigingen aan dit Privacybeleid
We kunnen dit Privacybeleid op ieder moment aanpassen. Van deze aanpassingen zullen we een aankondiging doen op onze website. We raden je aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van de meest recente versie. Als we de doeleinden van de verwerking ingrijpend willen wijzigen, en de verwerking is gebaseerd op je toestemming, zullen we je eerst opnieuw om toestemming vragen voor die nieuwe doeleinden.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2019.